Henryk Jaromin

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 21/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Henryka Jaromina zamieszkałego w Skarżysku Kamiennej, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Doroty Tylus-Chałońskiej i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe prowadzone było przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 13/16, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 18 grudnia 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłat wierzycieli Upadłego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania