Henryk Majdecki

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 288/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Henryka Majdeckiego zamieszkałego w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą XIX GUp 12/20 przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego-komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 13 z dnia 21 stycznia 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Sylwia Gińko
Sędzia-komisarz Henryka Majdeckiego
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XIX GUp 12/20


W dniu 22 października 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłego Henryka Majdeckiego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 222 z dnia 13 listopada 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2021 roku lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza.


W dniu 11 lutego 2021 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 39 (6184) w dniu 26 lutego 2021 roku.

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2021 roku uzupełniająca lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza.


W dniu 29 kwietnia 2021 roku Syndyk złożył do akt II uzupełniającą listę wierzytelności Henryka Majdeckiego.

Ogłoszenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 123 (6268) w dniu 29 czerwca 2021 roku.

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2021 roku II uzupełniająca lista wierzytelności została zatwierdzona przez Sędziego-komisarza.


Postanowieniem z dnia 24 maja 2021 roku Sąd odwołał z funkcji sędziego-komisarza Pawła Stosio i wyznaczył na sędziego-komisarza Sylwię Gińko.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania