INPHARMICA sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000405998)

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 916/20, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika INPHARMICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, KRS 000040599, zatwierdził warunki sprzedaży przedsiębiorstwa INPHARMICA sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem środków pieniężnych na rachunkach bankowych i w kasie, roszczeń z ewentualnych bezskutecznych czynności upadłego wynikających z przepisów art. 127-130a Prawa upadłościowego oraz art. 527-531 Kodeksu cywilnego, wierzytelności o zwrot nadwyżki naliczonego podatku VAT nad należnym, na rzecz ORPHINIC SCIENTIFIC BIS sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS nr 0000840387, ul. Jana Karola Chodkiewicza 5 lok. 14, 02-593 Warszawa) za cenę 184.500,00 zł (sto osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100) oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 97/21, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 10 lipca 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego INPHARMICA sp. z o.o.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania