Irena Majewska

Postanowieniem z dnia 07 maja 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 162/19, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Ireny Majewskiej zamieszkałej w Kielcach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 168/19.

Postanowieniem z dnia 23 listopada 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach postanowił bez ustalenia planu spłaty wierzycieli umorzyć powstałe przed dniem 7 maja 2019r. zobowiązania upadłej Ireny Majewskiej, nr PESEL 53102007325, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz.498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802). Postanowienie uprawomocniło się z dniem 07 grudnia 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania