Jan Waluszewski

Postanowieniem z dnia 23 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 16/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Jana Waluszewskiego zamieszkałego w Kielcach, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 194/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 3 czerwca 2022 roku Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył postępowanie upadłościowe Jana Waluszewskiego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania