Jan Wiśniewski


Postanowieniem z dnia 08 czerwca 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 133/21, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Jana Wiśniewskiego zamieszkałego w Olsztynie oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Jana Wiśniewskiego do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 158/21, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do Tycjana Saltarskiego – syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 115 z dnia 17 czerwca 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 08.10.2020 r., poz. 1744).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności, w myśl art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać pisemnie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: V GUp „of” 158/21, na adres kancelarii Syndyka:

Kancelaria Doradcy Restrukturyzacyjnego Tycjana Saltarskiego
Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
02-797 Warszawa

Pouczenie o treści art. 54a, art. 235-237, art. 239-241, art. 49112a, art. 49114ust. 5, 6 i 8, art. 49114a i art. 49116 do pobrania TUTAJ.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Syndyk ukończył i w dniu 13 września 2021 roku złożył do akt operaty szacunkowe:

– stanowiącego własność upadłego lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Orłowicza 17B w Olsztynie wraz z przynależnym udziałem w nieruchomości wspólnej, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr OL1O/00154340/2;

– stanowiącego własność upadłego mienia ruchomego oraz wiaty znajdujących się na działce przy ul. Lubelskiej 44 w Olsztynie.

Obwieszczenie o ww. oszacowaniach ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 199 w dniu 13 października 2021 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania