Jerzy Łokaj prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 232/19, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w Raszynie (NIP 5221000722, REGON 010693202).

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydziałem Gospodarczym dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 72/21 (poprzednio: XIX GUp 1369/19).

Postanowieniem z dnia 29 września 2023 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych umorzył postępowanie upadłościowe upadłego Jerzego Łokaja prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą P.H.U. AUTO-TRANSMISJA Jerzy Łokaj w upadłości z siedzibą w Raszynie.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania