Karol Roman

Postanowieniem z dnia 25 sierpnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 17/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Karola Romana zamieszkałego w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Wioletty Obrębskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą aktV GUp „of” 117/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 24 maja 2023 roku Sąd umorzył zobowiązania upadłego Karola Romana powstałe przed ogłoszeniem upadłości w całości bez ustalania planu spłaty, z wyjątkiem zobowiązań wymienionych w pkt.491 (21) ust. 2 pr.u. i stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania