Katarzyna Alicja Janiszewska-Mateblowska


Postanowieniem z dnia 12 marca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 3/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Katarzyny Alicji Janiszewskiej-Mateblowskiej zamieszkałej w Olsztynie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Joanny Bury oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp „of” 32/20 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Joanna Bury
Sędzia – komisarz Katarzyny Alicji Janiszewskiej-Mateblowskiej
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn
Sygn. akt: V GUp „of” 32/20

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 30 lipca 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi opis i oszacowanie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości – udziału 1/32 części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Olsztynie przy ul. Krótkiej 1, woj. warmińsko-mazurskie, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie, VI Wydział Gospodarczy Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o nr OL1O/00027825/7.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 172 w dniu 03 września 2020 roku.

 

 

W dniu 24 lutego Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności sporządzoną w postępowaniu upadłościowym Katarzyny Janiszewskiej-Mateblowskiej.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 60 w dniu 29 marca 2021 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania