Katarzyna Dubowska


Postanowieniem z dnia 09 czerwca 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 42/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Katarzyny Dubowskiej zamieszkałej w Giżycku, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Wioletty Obrębskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp „of” 59/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu-komisarzowi wierzytelności w terminie jednego miesiąca od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie jednego miesiąca od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 125 w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Wioletta Obrębska
Sędzia – komisarz Katarzyny Dubowskiej
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn
Sygn. akt: V GUp „of” 59/20

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 08 stycznia 2021 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłej.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 60 (6205) w dniu 29 marca 2021 roku.

Postanowieniem z dnia 21 kwietnia 2021 roku Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 06 sierpnia 2021 roku Syndyk przekazał do akt postępowania upadłościowego opis i oszacowanie nieruchomości upadłej, dla której Sąd Rejonowy w Kętrzynie prowadzi księgi wieczyste KW OL1K/00008673/3 i KW OL1K/00028024/5.

Obwieszczenie o opisie i oszacowaniu ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 170 (6315) z dnia 02 września 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 07 czerwca 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości Katarzyny Dubowskiej.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 128 w dniu 05 lipca 2023 roku.

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania