Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji (KRS: 0000034285)

Postanowieniem z dnia 27 lipca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GR 2/16, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych otworzył postępowanie sanacyjne Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o., adres Kielce, ul. Przęsłowa 2a, (KRS: 0000034285 oraz wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz i zarządcę w osobie Tycjana Saltarskiego. Ponadto Sąd zezwolił dłużnikowi Kieleckiemu Przedsiębiorstwu Robót Drogowych sp. z o.o. na wykonywanie zarządu nad całością przedsiębiorstwa w zakresie nieprzekraczającym zakresu zwykłego zarządu.

Postępowanie sanacyjne Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. prowadzone było pod sygnaturą akt V GRs 1/16.

Postanowieniem z dnia 10 stycznia 2018 roku (sygn. akt V GReu 4/17) Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych uchylił układ przyjęty w postępowaniu sanacyjnym dłużnika Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji z siedzibą w Kielcach (nr KRS 0000034285) na zgromadzeniu wierzycieli w dniu 31 maja 2017 roku.

Mając na uwadze powyższe były nadzorcy wykonania układu Kieleckiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych sp. z o.o. informuje, iż we wszelkich sprawach bieżących, w tym związanych ze spłatą zobowiązań należy kontaktować się bezpośrednio ze Spółką.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania