Konrad Skalski

Postanowieniem z dnia 01 marca 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 180/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Konrada Skalskiego zamieszkałego w Kielcach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 20/16, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 21 stycznia 2019 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli upadłego Konrada Skalskiego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania