Krzysztof Braniewski

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 1684/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych postanowił ogłosić upadłość Krzysztofa Braniewskiego zamieszkałego w Warszawie, określić, że Krzysztof Braniewski jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczyć sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygn. X GUp 954/17.

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2019 roku Sąd na podstawie art. 49116 ust. 1 Prawa upadłościowego umorzył zobowiązania upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli, za wyłączeniem zobowiązań o których mowa w art. 49121 ust. 2 Prawa upadłościowego. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania