Krzysztof Grzęda


Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 139/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Krzysztofa Grzędy zamieszkałego w Kielcach,  określił, że upadły Krzysztof Grzęda jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej oraz  syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 208/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 05 lutego 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach postanowił bez ustalenia planu spłaty wierzycieli umorzyć powstałe przed dniem 12 czerwca 2019 roku zobowiązania Krzysztofa Grzędy, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz.498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802),

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania