Książka Sp. z o.o. w upadłości (dawniej Drogowiec-PL Sp. z o.o. w Kielcach) KRS: 0000054733

 


Postanowieniem z dnia 09 września 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 137/20, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Drogowiec-PL Sp. z o.o. w Kielcach ul. Sienna 2, 25-725 Kielce, nr KRS 0000054733, obecnie Książka Sp. z o.o. w Gdańsku ul. Jana Heweliusza nr 11, lok.811, KRS 0000054733 oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć przed Sądem Rejonowym w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: V GUp 285/20, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Książka sp. z o.o. w Gdańsku do pobrania tutaj.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do biura syndyka masy upadłości w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym,

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowymi Gospodarczym nr 189/2020 (6079) z dnia 28 września 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 08.10.2020 r., poz. 1744).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 Pu dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt: V GUp 285/20 na adres wskazany przez Syndyka w ogłoszeniu, to jest:

Tycjan Saltarski Syndyk masy upadłości Książka Sp. z o.o. w upadłości
Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
02-797 Warszawa

Kategorię zaspokojenia wierzytelności określa art. 342 ustawy Prawo upadłościowe

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

Do pracowników Drogowiec –PL Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  (obecnie Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku )

Szanowni Państwo

W związku z liczną korespondencją kierowaną do Syndyka przez  pracowników Drogowiec –PL Sp. z o.o. z siedzibą w Kielcach  (obecnie Książka Sp. z o.o. w upadłości z siedzibą w Gdańsku ) wzywającą Syndyka do złożenia do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wykazu zbiorczego umożliwiającego dokonanie wypłaty przez Fundusz nieuiszczonych przez upadłego należności pracowniczych bądź pism wzywających Syndyka do przekazania zaświadczeń, umożliwiających złożenie indywidualnych wniosków  do Funduszu o wypłatę należności pracowniczych, Syndyk informuje, że na obecnym etapie nie ma możliwości realizacji tych żądań. Po ogłoszeniu upadłości Książka Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (poprzednio: Drogowiec- PL Sp. z o.o.) upadły – pomimo spoczywającego na nim obowiązku – nie przekazał bowiem Syndykowi żadnej dokumentacji upadłego, w tym dokumentacji pracowniczej ani dostępu do ksiąg rachunkowych upadłego. Syndyk  nie dysponuje zatem obecnie żadnymi dokumentami  źródłowymi, które mogłyby stanowić podstawę do złożenia zestawienia zbiorczego do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych bądź wystawienia zaświadczeń pracodawcy, umożliwiających złożenie indywidualnych wniosków do Funduszu przez pracowników.

Dodatkowo Syndyk oświadcza, że brak dokumentacji uniemożliwia wystawienie wszelakich zaświadczeń o otrzymanych, bądź niewypłaconych wynagrodzeniach (w tym Z-3) oraz o odprowadzonych składkach do ZUS, a także informacji o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 za 2020 rok.

Jednocześnie Syndyk wskazuje, że brak informacji PIT – 11 nie zwalnia podatnika z rozliczenia rocznego przed urzędem skarbowym, co jest możliwe na podstawie wpływów uzyskanych na rachunek podatnika, bądź otrzymanych dokumentów KW od byłego pracodawcy.

W związku z zaistniałą sytuacją Syndyk informuje, że podejmuje działania zmierzające do zlokalizowania miejsca położenia dokumentacji pracowniczej oraz jej odzyskania jak i pozyskania dostępu do ksiąg rachunkowych upadłego.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 23 sierpnia 2021 roku Syndyk przekazał Sędziemu Komisarzowi operat szacunkowy czternastu nieruchomości, do których Upadły posiada prawa.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 186 (6331) z dnia 24 września 2021 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 19 maja 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Książka Sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 101 w dniu 26 maja 2023 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 23 września 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Książka Sp. z o.o. w upadłości, obejmującej należności ze stosunku pracy.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192 (6843) w dniu 04 października 2023 roku.

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 08 lutego 2024 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi oddzielny plan podziału sumy uzyskanej ze zbycia rzeczy obciążonej – ruchomości w postaci maszyny poligraficznej BDM Compact, producent Michael Horauf GMBH UND CO. KG., nr fabryczny KA 00048323, rok prod. 2006 ( nr poz. Rejestru zastawów 2602523 ).

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 66 w dniu 03 kwietnia 2024 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania