Leszek Jaremkiewicz

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 251/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Leszka Mieczysława Jaremkiewicza zamieszkałego  w Warszawie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Aleksandry Ziółkowskiej-Majkowskiej i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 219/16, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2017 roku ustalono plan spłat niezaspokojonych kosztów postępowania upadłościowego Leszka Jaremkiewicza. Przedmiotowe orzeczenie stało się prawomocne z dniem 08 sierpnia 2017roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania