Lidia Borowiecka

Postanowieniem z dnia 01 lipca 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 63/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Lidii Borowieckiej zamieszkałej w Kielcach, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Staniek i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 36/15, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 2 października 2017 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłat wierzycieli Upadłej.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania