Lidia Lewkowicz


Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 255/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Lidii Lewkowicz zamieszkałej w Starachowicach, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Anny Poborskiej, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz  syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 228/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 15 grudnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył bez ustalenia planu spłaty wierzycieli wszystkie niewykonane zobowiązania Upadłej Lidii Lewkowicz powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 27 czerwca 2019 roku, za wyjątkiem niewykonanych zobowiązań pieniężnych wymienionych w art. 49121 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1228) w brzmieniu obowiązującym w dniu 23 marca 2020 r. i obciążył Skarb Państwa – Sąd Rejonowy w Kielcach tymczasowo pokrytymi kosztami postępowania upadłościowego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 1 w dniu 04 stycznia 2021 roku.

 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania