Łukasz Lipiński

Postanowieniem z dnia 15 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 207/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Lipińskiego zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 155/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2022 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Łukasza Lipińskiego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 88 (6487) w dniu 09 maja 2022 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 17 maja 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania