Łukasz Maciąg


Postanowieniem z dnia 25 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 322/19, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Maciąga zamieszkałego w Nagłowicach, określił, że upadły Łukasz Maciąg jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Poborskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 275/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 16 czerwca 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postanowił bez ustalania planu spłaty umorzyć powstałe przed dniem 25 lipca 2019 roku zobowiązania Upadłego Łukasza Maciąga, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2019 poz.498) w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1802)

Obwieszczenie o umorzeniu zobowiązań ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 121 w dniu 24 czerwca 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania