Łukasz Szalast

Postanowieniem z dnia 27 sierpnia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 36/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Łukasza Szalasta zamieszkałego w Sułowie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie ASR Urszuli Filipowicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp „of” 122/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 13 października 2022 roku Sąd stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Łukasza Szalasta – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i umorzył zobowiązania upadłego powstałe przed ogłoszeniem upadłości, za wyjątkiem wierzytelności o których mowa w art. 491(21) ust. 2 p.u. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 03 listopada 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania