M PLUS M Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości (KRS: 0000832313)

Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 9/22, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika M PLUS M Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000832313) oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości M PLUS M Sp. z o.o. Sp. k. do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt XVIII GUp 82/22, w brzmieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa).

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 165 w dniu 26 sierpnia 2022 roku.

Sąd wezwał również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 08.10.2020 r., poz. 1744).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania TUTAJ.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 Pu dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt XVIII GUp 82/22, na adres wskazany przez Syndyka w ogłoszeniu, to jest:

Tycjan Saltarski Syndyk masy upadłości M PLUS M sp. z o.o. Sp. k. w upadłości
Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
02-797 Warszawa

Zawiadomienie wierzyciela M PLUS M sp. z o.o. Sp. k. w upadłości wraz z pouczeniem dostępne do pobrania TUTAJ.


W dniu 27 grudnia 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności M PLUS M Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 29 w dniu 10 lutego 2023 roku.


W dniu 24 sierpnia 2023 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności M PLUS M Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 180 w dniu 18 września 2023 roku.


W dniu 05 września 2023 roku Syndyk przekazał do akt skorygowany częściowy plan podziału funduszy masy upadłości w postępowaniu upadłościowym M PLUS M sp. z o.o. sp. k. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 192 (6843) w dniu 04 października 2023 roku.

 


 

W dniu 15 listopada 2023 roku Syndyk przedłożył do Sędziego-komisarza ostateczny plan podziału funduszy masy upadłości M Plus M Sp. z o.o. Sp. k. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 60 w dniu 25 marca 2024 roku.

 


 

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania