Maciej Sarbiński


Postanowieniem z dnia 27 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 268/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Macieja Sarbińskiego zamieszkałego w Kielcach, określił, że upadły Maciej Sarbiński jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Iwony Róziewicz, sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 225/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 22 lipca 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Macieja Sarbińskiego. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 182 z dnia 17 września 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania