Maciej Stańczyk

Postanowieniem z dnia 17 maja 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 10/17, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Macieja Stańczyka zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Joannę Bury, a syndykiem upadłości wyznaczył Pana Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp „of” 47/17, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 20 marca 2018 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ustalił plan spłat wierzycieli w postępowaniu upadłościowym Macieja Stańczyka. Postanowienie uprawomocniło się w dniu 18 kwietnia 2018 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania