Małgorzata Barbara Waloszek

Postanowieniem z dnia 03 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 166/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Małgorzaty Waloszek zamieszkałej w Skarżysku-Kamiennej, określił, że upadła jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Bogdana Stańka – sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 198/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 22 lutego 2023 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli upadłej Małgorzaty Waloszek. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 02 marca 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania