Małgorzata Downarowicz

Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1118/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Małgorzaty Downarowicz zamieszkałej w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą XIX GUp 28/20 przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 30 maja 2022 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzycieli Małgorzaty Downarowicz.  Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 116 w dniu 17 czerwca 2022 roku

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania