Marcin Sitarz

Postanowieniem z dnia 16 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 229/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marcina Sitarza zamieszkałego w Ostrowcu Świętokrzyskim, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Iwony Róziewicz oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 247/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 05 stycznia 2024 roku Sąd umorzył wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Marcina Sitarza powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 16 lipca 2019 r. bez ustalenia planu spłaty wierzycieli. Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 15 w dniu 22 stycznia 2024 roku. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 30 stycznia 2024 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania