Maria Kosakiewicz

Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 77/18, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marii Kosakiewicz zamieszkałej w Ćmińsku, określił, że upadła Maria Kosakiewicz jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie po ogłoszeniu upadłości prowadzone było przed Sądem Rejonowym w Kielcach pod sygn. akt: V GUp 75/18.

Postanowieniem z dnia 03 kwietnia 2019 roku Sąd umorzył powstałe przed dniem 28 marca 2018 roku zobowiązania upadłego Marii Kosakiewicz bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania