Mark Wloczynski


Postanowieniem z dnia 26 października 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of’ 128/20, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Marka Wloczynskiego, zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp  „of” 174/20, przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 10 maja 2021 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie umorzył postępowanie upadłościowe Marka Wloczynskiego. Obwieszczenie w powyższym zakresie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 98 z dnia 24 maja 2021 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania