Mateusz Masternak prowadzący działalność gospodarczą pn. „MATMASTER” w upadłości likwidacyjnej

Postanowieniem z dnia 29 lutego 2012 roku, wydanym pod sygn. akt V GU 5/12, Sąd Rejonowy w Kielcach Wydział V Gospodarczy Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Mateusza Masternaka prowadzącego działalność gospodarczą pn. „MATMASTER” w Kielcach, określił, że upadłość prowadzona będzie z możliwością zawarcia układu oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Elżbiety Zarzyckiej i Nadzorcę Sądowego w osobie Tycjana Saltarskiego.

Następnie postanowieniem z dnia 16 marca 2012 roku Sąd zmienił sposób prowadzenia postępowania upadłościowego z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego oraz powołał syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydziałem Gospodarczym Sekcją ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 4/12, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 8 lutego 2018 roku Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Mateusza Masternaka prowadzącego działalność gospodarczą w Kielcach p.n. „MATMASTER” w upadłości likwidacyjnej oraz umorzył w całości niezaspokojone w postępowaniu upadłościowym zobowiązania upadłego.

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96-515 Teresin

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania