Mieczysław Pękal

Postanowieniem z dnia 08 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 1082/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Mieczysława Pękala zamieszkałego w miejscowości Brześce, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą XIX GUp 4/20 przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 9 listopada 2021 roku Sąd umorzył zobowiązania upadłego Mieczysława Pękala powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości bez ustalania planu spłaty wierzycieli, za wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 ust. 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania