Monika Felerska

Postanowieniem z dnia 24 listopada 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 1120/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Moniki Felerskiej zamieszkałej w Radzyminie, PESEL: 77101100520, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Cezarego Zalewskiego i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 589/15, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 05 lipca 2016 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych umorzył zobowiązania upadłej Moniki Felerskiej bez ustalania planu spłaty. Przedmiotowe postanowienie jest prawomocne. Mając na uwadze powyższe, zgodnie z treścią art. 49120 ust. 3 ustawy Prawo upadłościowe postępowanie upadłościowe Moniki Felerskiej zostało zakończone.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania