Monika Grudzińska

Postanowieniem z dnia 11 maja 2015 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 48/15, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Moniki Grudzińskiej zamieszkałej w Staszowie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Bogdana Staniek i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt V GUp 25/15, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 22 maja 2017 r. Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył powstałe przed dniem 11 maja 2015 r. zobowiązania upadłej Moniki Grudzińskiej, bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania