Monika Jurkiewicz i Tomasz Jurkiewicz

Postanowieniem z dnia 13 stycznia 2020 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 264/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Moniki Jurkiewicz zamieszkałej w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz upadłość dłużnika Tomasza Jurkiewicza zamieszkałego w Olsztynie, jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, sędzią-komisarzem wyznaczył ASR Dagmarę Wilczyńską, a syndykiem Tycjana Saltarskiego (nr licencji 127).

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp „of” 5/20 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 17 stycznia 2024 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Moniki Jurkiewicz i Tomasza Jurkiewicz.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania