Patryk Grudziński

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU „of” 36/19 Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Patryka Grudzińskiego zamieszkałego w Turowie, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, sędzią komisarzem wyznaczył ASR Roberta Romanowskiego, a syndykiem upadłości wyznaczył Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą akt V GUp „of” 86/19 przed Sądem Rejonowym w Olsztynie, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania sędziemu komisarzowi wierzytelności w terminie 30 dni od daty obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione poprzez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 dni od daty ukazania się obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 148 z dnia 01 sierpnia 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).
Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Robert Romanowski
Sędzia – komisarz Patryka Grudzińskiego
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn
Sygn. akt: V GUp „of” 86/19


W dniu 28 stycznia 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 32 z dnia 17 lutego 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania