Patryk Karbownik


Postanowieniem z dnia 24 sierpnia 2021 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 338/21, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Patryka Karbownika zamieszkałego w Skarżysku-Kamiennej oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie TS Restrukturyzacje sp. z o.o. (nr KRS 0000499447). Postanowienie o ogłoszeniu upadłości dostępne do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe toczyć się będzie pod sygnaturą V GUp 280/21, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności do syndyka na adres: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa, w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 174 (6319) w dniu 08 września 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 08.10.2020 r., poz. 1744).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności, w myśl art. 239 i 240 ustawy Prawo upadłościowe, należy dokonać pisemnie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z podaniem sygnatury akt: V GUp 280/21, na adres kancelarii Syndyka:

TS Restrukturyzacje Sp. z o.o.
Syndyk Masy Upadłości Patryka Karbownika
Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
02-797 Warszawa

Pouczenie wierzyciela o treści art. 54a, art. 235-237, art. 239-241, art. 49112a, art. 49114 ust. 5, 6 i 8, art. 49114a i art. 49116 do pobrania TUTAJ.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania