Paulina Bogusz

Postanowieniem z dnia 18 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 485/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy  ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Pauliny Bogusz zamieszkałej w Warszawie, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Pawła Stosio oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą XIX GUp 1314/19 przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 30 marca 2023 roku Sąd ustalił plan spłat wierzycieli Pauliny Bogusz. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 19 kwietnia 2023 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania