Paulina Sosnowska

Postanowieniem z dnia 04 września 2019 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU „of” 157/19, Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużniczki Pauliny Sosnowskiej zamieszkałej w Olsztynie, wyznaczył sędziego komisarza w osobie ASR Dagmary Wilczyńskiej i syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt V GUp „of” 101/19.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłej do zgłaszania swoich wierzytelności do sędziego komisarza w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłej, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 179 z dnia 16 września 2019 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239 – 240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

ASR Dagmara Wilczyńska
Sędzia – komisarz Pauliny Sosnowskiej
Sąd Rejonowy w Olsztynie, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
ul. Artyleryjska 3C, 10-165 Olsztyn
Sygn. akt: V GUp „of” 101/19


Postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2020 roku Sąd Rejonowy w Olsztynie V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wyznaczył Sędziego Sądu Rejonowego w Olsztynie Pawła Rynko sędzią komisarzem w miejsce dotychczasowego.


W dniu 30 stycznia 2020 roku Syndyk sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłej.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 92 w dniu 13 maja 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 22 czerwca 2020 roku Sędzia-komisarz zatwierdził listę wierzytelności Pauliny Sosnowskiej.


W dniu 20 maja 2020 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi uzupełniającą listę wierzytelności nr 1.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 144 z dnia 27 lipca 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania