Piotr Ćwik

Postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 436/20, Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Ćwika zamieszkałego w Starej Dębowej Woli oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą V GUp 373/20, przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Postanowieniem z dnia 17 grudnia 2021 roku Sąd Rejonowy w Kielcach postanowił bez ustalenia planu spłaty wierzyciela umorzyć powstałe przed dniem 20 listopada 2020 r. zobowiązania upadłego Piotra Ćwika, z wyjątkiem zobowiązań, o których mowa w art. 49121 2 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1228). Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 4 (6403) w dniu 07 stycznia 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania