Piotr Gaweł

Postanowieniem z dnia 24 lutego 2016 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt X GU 142/16, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Piotra Gawła zamieszkałego w Warszawie jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Kamili Wasilewskiej i syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt X GUp 114/16, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 28 lutego 2017 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowym i restrukturyzacyjnych umorzył zobowiązania Upadłego bez ustalania planu spłat.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania