Piotr Robert Lewandowski

Postanowieniem z dnia 16 października 2018 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt V GU 322/18, Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Piotra Roberta Lewandowskiego zamieszkałego w Staszowie, określił, że Piotr Robert Lewandowski jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego komisarza w osobie Anny Poborskiej – sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydziałem Gospodarczym, Sekcją ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt V GUp 263/18.

Postanowieniem z dnia 16 września 2019 roku Sąd Rejonowy w Kielcach – Sąd Upadłościowy, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego Piotra Lewandowskiego.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania