PIOTRBUD Sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000375865)

Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2017 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt VI GU 207/17, Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość dłużnika Piotrbud sp. z o.o. z siedzibą w Malborku pod adresem ul. Henryka Sienkiewicza 37, 82-200 Malbork, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000375865 oraz wyznaczył Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego i Sędziego-komisarza w osobie SSR Anny Morawskiej.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 21 czerwca 2017 roku o ogłoszeniu upadłości Piotrbud sp. z o.o. – TUTAJ.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli Upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomościach należących do upadłego, jeśli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w dniu 19 lipca 2017 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 138.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Jarosław Zarębski
Sędzia-komisarz Piotrbud sp. z o.o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XVIII GUp 243/19

Postanowieniem z dnia 6 października 2017 roku Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VI Gospodarczy postanowił na mocy art. 149 ust. 3 pu przekazać sprawę do prowadzenia Sądowi Rejonowemu dla m.st. Warszawy w Warszawie. Sprawa Piotrbud sp. z o.o. w upadłości została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie pod sygn. akt X GUp 852/17, a Sędzią komisarzem w przedmiotowej sprawie został wyznaczony SSR Jarosław Zarębski.

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 852/17.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Piotrbud sp. z o.o. w upadłości prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 243/19.


W dniu 01 marca 2018 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 61  z dnia 27 marca 2018 roku.


W dniu 09 sierpnia 2018 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 19 (5658) z dnia 28 stycznia 2019 roku.


W dniu 25 października 2018 roku Syndyk przekazał Sędziemu – komisarzowi drugą uzupełniającą listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 19 (5658) z dnia 28 stycznia 2019 roku.


W dniu 06 grudnia 2019 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi trzecią uzupełniającą listę wierzytelności w postępowaniu upadłościowym PIOTRBUD sp. z o.o. w upadłości.

Obwieszczenie o przedmiotowej liście wierzytelności ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 9 (5899) z dnia 15 stycznia 2020 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania