Planeta S.A. w upadłości (KRS: 0000891577)

Postanowieniem z dnia 25 października 2022 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt WA1M/GU/316/2022, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Planeta Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, KRS 0000891577 oraz wyznaczył syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (numer licencji doradcy restrukturyzacyjnego 127).

Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć pod sygnaturą akt WA1M/GUp/30/2022.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Rejestrze w dniu 25 października 2022 roku.

Sąd wezwał również osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wskazał adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa.

Zawiadomienie wierzyciela wraz z pouczeniem do pobrania TUTAJ.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania