Przedsiębiorstwo Budowlano-Telekomunikacyjne MBT sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS: 0000208326)

Postanowieniem z dnia 07 lipca 2015 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 22/15, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Budowlano-Telekomunikacyjnego MBT sp. z o.o. z siedzibą w Markach, obejmującą likwidację majątku dłużnika i wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Arkadiusza Zagrobelnego oraz Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie  X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygn. akt. X GUp 319/15, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Postanowieniem z dnia 12 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania upadłościowego Przedsiębiorstwa Budowlano-Telekomunikacyjnego MBT sp. z o.o. z siedzibą w Markach. Od przedmiotowego postanowienia wpłynęło zażalenie.

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2018 roku Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie z dnia 12 stycznia 2018 roku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu dla .st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Sprawie nadana została sygnatura akt X GUp 795/18.

Postanowieniem z dnia 16 maja 2019 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych stwierdził zakończenie postępowania Przedsiębiorstwa Budowlano-Telekomunikacyjnego MBT sp. z o.o. z siedzibą w Markach (sygnatura akt X GUp 795/18).

Dokumenty spółki zostały przekazane do:

ARCHIWUM ARCHIWISTA Sp. z o.o.
ul. 1 Maja 45, 96-515 Teresin

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania