Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe REDOX sp. z o. o. w upadłości (KRS: 0000109724)


Postanowieniem z dnia 26 maja 2021 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt XVIII GU 125/21, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XVIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego REDOX spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, ul. Rakowiecka 36, 02-532 Warszawa, KRS 0000109724 oraz wyznaczył syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego REDOX sp. z o.o. do pobrania TUTAJ.

Postępowanie upadłościowe będzie się toczyć przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 85/21, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym od 24 marca 2020 roku.

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłaszania swoich wierzytelności syndykowi w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (adres do dokonywania zgłoszeń wierzytelności: Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27, 02-797 Warszawa) oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomościach należących do Upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o ogłoszeniu upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 113 (6258) w dniu 15 czerwca 2021 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.

Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 02 października 2020 roku w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 08.10.2020 r., poz. 1744).

Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności dostępny do pobrania tutaj.

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 Pu dokonuje się na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach ze wskazaniem sygn. akt: XVIII GUp 85/21 na adres wskazany przez Syndyka w ogłoszeniu, to jest:

Tycjan Saltarski Syndyk masy upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego REDOX sp. z o. o. w upadłości
Al. Komisji Edukacji Narodowej 55 lok. 27
02-797 Warszawa

Kategorię zaspokojenia wierzytelności określa art. 342 ustawy Prawo upadłościowe

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 27 stycznia 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Upadłego.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 44 (6443) z dnia 04 marca 2022 roku.

 

———————————————————— ♦ ————————————————————

 

W dniu 24 listopada 2022 roku Syndyk przekazał Sędziemu-komisarzowi pierwszą uzupełniającą listę wierzytelności Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego REDOX sp. z o. o. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 243 w dniu 16 grudnia 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania