Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex sp. z o.o. w upadłości (KRS: 0000368438)

Postanowieniem z dnia 21 lutego 2020 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XVIII GU 781/19, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000368438, NIP 5242719950), wyznaczył sędziego-komisarza w osobie sędziego Piotra Pełczyńskiego, zastępcę sędziego-komisarza w osobie sędziego Piotra Kędzierskiego oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego. Postępowanie upadłościowe toczyło się będzie pod sygnaturą akt XIX GUp 167/20.

Do pobrania: Postanowienie z dnia 21 lutego 2020 roku o ogłoszeniu upadłości Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex sp. z o. o. – tutaj

Przedmiotowym postanowieniem Sąd wezwał wierzycieli upadłego do zgłoszenia swych wierzytelności w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwał osoby, którym przysługują prawa oraz prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłoszenia w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Obwieszczenie o upadłości ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 50 (5940) z dnia 12 marca 2020 roku.

Mając na uwadze powyższe Syndyk poucza, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe (dalej „pr.u.”), wszystkie należności przysługujące wierzycielom w stosunku do masy upadłości zaspokajane są w trybie przewidzianym w przedmiotowej ustawie, tj. poprzez dokonanie zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym. Wzór zgłoszenia wierzytelności określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. z dnia 29.12.2015 r., poz. 2240).

Do pobrania: Wzór pisemnego zgłoszenia wierzytelności

Zgłoszenia wierzytelności zgodnie z art. 239-240 pr.u. należy dokonać na piśmie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach do Sędziego-komisarza nadzorującego postępowanie upadłościowe, tj.:

SSR Piotr Pełczyński
Sędzia-komisarz Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex sp. z o. o. w upadłości
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych
ul. Czerniakowska 100A, 00-454 Warszawa
Sygn. akt: XIX GUp 167/20


W dniu 30 grudnia 2021 roku Syndyka sporządził i przekazał Sędziemu-komisarzowi listę wierzytelności Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjno-Budowlanych Export-Pribex sp. z o. o. w upadłości.

Obwieszczenie w powyższym przedmiocie ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 55 z dnia 21 marca 2022 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania