Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane CORNER sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (KRS 0000091895)

Postanowieniem z dnia 13 kwietnia 2016 roku, wydanym pod sygn. akt X GU 1587/15, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego CORNER sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie Jeziornej obejmującą likwidację majątku dłużnika oraz wyznaczył Sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Gajdzińskiej – Sudomi i Syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego CORNER sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Do dnia 31 maja 2019 roku przedmiotowe postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 212/16.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym z dniem 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego CORNER sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej prowadzone jest przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XIX Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XIX GUp 77/19.


Postanowieniem z dnia 06 lipca 2017 roku Sąd odwołał z funkcji Sędziego-komisarza SSR Monikę Gajdzińską-Sudomir i powołał do pełnienia tej funkcji Sędziego-komisarza SSR Piotra Kędzierskiego.


W dniu 20 lipca 2017 roku Syndyk przekazał do akt postępowania upadłościowego listę wierzytelności Przedsiębiorstwa Usługowo-Budowlanego CORNER Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Konstancinie Jeziornej  (sygn. akt X GUp 212/16 AP-1).

Obwieszczenie o liście ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 151 w dniu 07 sierpnia 2017 roku.


Postanowieniem z dnia 22 stycznia 2018 roku Sąd odwołał SSR Piotra Kędzierskiego z funkcji sędziego-komisarza i powołał do pełnienia tej funkcji SSR Kamilę Wasilewską.


Postanowieniem z dnia 04 października 2022 roku Sąd odwołał z funkcji sędziego-komisarza Kamilę Wasilewską i wyznaczył na sędziego-komisarza Magdalenę Pawełko.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania