Przemysław Przygoński

Postanowieniem z dnia 25 października 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt XIX GU 370/19, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Przemysława Przygońskiego zamieszkałego w Zielonce, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Piotra Kędzierskiego oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą XIX GUp 1317/19 przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2021 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego. Postanowienie uprawomocniło się z dniem 03 stycznia 2021 roku.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania