Ryszard Cyrański


Postanowieniem z dnia 03 czerwca 2019 roku, wydanym w sprawie o sygnaturze akt V GU 173/19 Sąd Rejonowy w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość dłużnika Ryszarda Cyrańskiego zamieszkałego w Kolonii Górka, określił, że upadły jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Doroty Tylus-Chałońskiej – sędziego Sądu Rejonowego w Kielcach oraz syndyka masy upadłości w osobie Tycjana Saltarskiego, posiadającego licencję doradcy restrukturyzacyjnego nr 127.

Postępowanie upadłościowe toczyło się pod sygnaturą akt V GUp 199/19 przed Sądem Rejonowym w Kielcach, V Wydział Gospodarczy, Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych, na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe w brzmieniu obowiązującym po dniu 1 stycznia 2016 roku.

Postanowieniem z dnia 04 maja 2020 roku Sąd Rejonowy w Kielcach V Wydział Gospodarczy Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył wszystkie niewykonane w toku postępowania upadłościowego zobowiązania pieniężne upadłego Ryszarda Cyrańskiego powstałe przed dniem ogłoszenia upadłości tj. 03 czerwca 2019 roku – bez ustalenia planu spłaty wierzycieli.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania