Ryszard Liborio

Postanowieniem z dnia 3 listopada 2017 roku, wydanym w sprawie X GU 1188/17, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i restrukturyzacyjnych ogłosił upadłość Ryszarda Liborio zamieszkałego w Ożarowie Mazowieckim, określił, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej, wyznaczył sędziego-komisarza w osobie SSR Moniki Mysiakowskiej-Choiny oraz syndyka w osobie Tycjana Saltarskiego (licencja doradcy restrukturyzacyjnego nr 127).

Do dnia 31 maja 2019 roku postępowanie upadłościowe toczyło się przed Sądem Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, X Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt X GUp 884/17.

Z dniem 1 czerwca 2019 roku (zgodnie z Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych) zniesiony został X Wydział Gospodarczy, w miejsce którego utworzone zostały XVIII i XIX Wydziały Gospodarcze.

W związku z powyższym od dnia 1 czerwca 2019 roku postępowanie upadłościowe Ryszarda Liborio prowadzone było przed Sądem Rejonowym dla m.st Warszawy w Warszawie XVIII Wydziałem Gospodarczym ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych pod sygnaturą akt: XVIII GUp 249/19.

Postanowieniem z dnia 12 lutego 2020 roku Sąd ustalił plan spłaty wierzycieli Upadłego. Postanowieniem jest prawomocne.

Wykaz postępowań

Aktualnie prowadzone postępowania